Media

Apollo Ensemble of Boston, Live in Cambridge, MA
Apollo Ensemble of Boston, Live in Boston, MA
Apollo Ensemble of Boston, Live in Saugus, MA
Apollo Ensemble of Boston, Live in Carlisle, MA
Apollo Ensemble of Boston, Live in Belmont, MA
Apollo Ensemble of Boston, Live in Boston, MA

PRESS:

Reviewing “The Apollo Ensemble Plays Tchaikovsky’s 5th” – July 25, 2022
Reviewing “The Apollo Ensemble Plays Eroica” – October 4, 2021